1
Maximale hypotheek berekenen

help Benodigd
Bij het afsluiten van een hypotheek maakt u kosten voor o.a. makelaar en notaris. Daardoor wordt de benodigde hypotheek iets hoger.

Als gemiddelde kunt u bij nieuwbouw rekenen met 4% van de koopprijs, bij een bestaande woning 6%. Als u eigen middelen heeft worden die in mindering gebracht op de benodigde hypotheek.
help Haalbaar
help Maximaal
Tekort:   eigen geld
U heeft minimaal    eigen geld nodig, omdat uw hypotheek maxmiaal van de woningwaarde mag zijn.

2
Hypotheek samenstellen

 

3
Netto maandlasten berekenen

 
Let op: dit is slechts een indicatieve berekening, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Het is heel goed mogelijk dat de hoogte van het bedrag afwijkt, vanwege uw persoonlijke situatie en/of onderlinge verschillen in het beleid van de geldverstrekkers.

De netto maandlasten berekening is exclusief een eventuele overlijdensrisicopremie. De hoogte hiervan wordt op maat berekend in een persoonlijk adviesgesprek met 1 van onze adviseurs.

Wilt u meer weten, bel dan met 088-0042000 of vraag gratis een vrijblijvend gesprek aan via; www.woningkoopkracht.nl / info@woningkoopkracht.nlPRIVACYVERKLARING WONINGKOOPKRACHT


In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:
1. Betrokkene: de natuurlijke persoon van wie Woningkoopkracht, middels een online applicatie geplaatst op de websites van derden, zoals makelaars, persoonsgegevens ontvangt.
2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene, waaronder in elk geval begrepen kan zijn: zijn naam, burgerlijke staat, adres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer en inkomens- en vermogenscijfers.
3. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
De betrokkene stemt ermee in dat Woningkoopkracht zijn persoonsgegevens mag verwerken conform het bepaalde in deze privacyverklaring.
Woningkoopkracht respecteert de privacy van elke betrokkene en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Woningkoopkracht garandeert dat de aan hem beschikbaar gestelde persoonsgegevens door hem vertrouwelijk worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zullen door Woningkoopkracht niet worden doorverkocht aan derden, tenzij de betrokkene daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming verleent. Persoonsgegevens kunnen, onverminderd overige wettelijke grondslagen, uitsluitend aan derden worden verstrekt indien en voor zover voorzien is in deze privacyverklaring.
Primair worden persoonsgegevens door Woningkoopkracht verwerkt om de betrokkene te benaderen voor een vrijblijvend gesprek omrent hypotheek, krediet, verzekering e.d., alsmede ter uitvoering van afspraken tussen de betrokkene en Woningkoopkracht die naar aanleiding van dat gesprek tot stand komen. Voor zover dit nodig is in verband met de uitvoering van overeenkomsten tussen Woningkoopkracht en de betrokkene, kan Woningkoopkracht de persoonsgegevens ook delen met derden.
Voorts gebruikt Woningkoopkracht het e-mailadres van de betrokkene voor het verstrekken van nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven bevatten een uitschrijflink voor het geval de betrokkene niet langer nieuwsbrieven van Woningkoopkracht wenst te ontvangen.
Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Woningkoopkracht treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door Woningkoopkracht niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige zin, houdt Woningkoopkracht in elk geval rekening met:
- de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;
- de aard van de betreffende gegevens;
- de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;
- de wijze waarop de gegevens zijn verkregen, en;
- de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen.
WETTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden door Woningkoopkracht slechts verwerkt in één of meer van de volgende gevallen. Indien:
- de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
- de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Woningkoopkracht onderworpen is.
BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden door Woningkoopkracht niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
Woningkoopkracht legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
INZICHT IN PERSOONSGEGEVENS
Betrokkenen kunnen contact opnemen met Woningkoopkracht voor het inzien van hun persoonsgegevens, tenzij Woningkoopkracht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Woningkoopkracht kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.
Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt, dan kan de betrokkene Woningkoopkracht verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.
CONTACT
Voor vragen over deze privacyverklaring kan de betrokkene contact opnemen met Woningkoopkracht. Woningkoopkracht helpt de betrokkene graag indien hij vragen heeft over zijn persoonsgegevens die door Woningkoopkracht worden verwerkt of indien hij persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.

Woningkoopkracht
Straatweg 30c
3604 BB Maarssen
088-0042000
www.woningkoopkracht.nl
info@woningkoopkracht.nl

AFM; 12043447
Kvk; 56084897
KIFID; 300.016183
SEH; 18232